Avtomatlaşdirma Mühəndisi

Avtomatlaşdirma Mühəndisi

*Mühəndis istehsalat proseslərinin kompleks şəkildə avtomatlaşdırmasını ,mexanikləşdirməsini, istehsalat proseslərinin texniki səviyəsini inkişaf etdirilməsini məhsulun maya dəyərinın azaldılmasını , keyfiyətinin yüksəlməsinə və işçilərin təhlükəsiz şəraitdə fəaliyət göstərməsini təmin  etmək qabiliyətinə malik olmalıdır.
*Yeni layihələrdə planlaşdırılan istehsalat proseslərinin texniki , texnoloji və avtomatlaşdirma səviyəsinin qiymətləndiriməsini ,layihənin müasir tələblərə uygunlugunu yoxlamasını təmin etmək.

*İstehsalat proseslərini mexanikləşdiriməsinin və avtomatlaşdirilmasının cari prespektiv planlarını tərtib etməli və tərtib olunmuş plan qrafiklər uygun işləri yerinə yetirilməlidir.

*Avtomatika avadanliqlarının quraşdirilmasına ,sazlamasına , İşə salınmasına nəzarət etmək və layihə əsasında qəbul etmək.

*Proseslərin avtomatik idarə edilməsində istifadə olunan proqramları , prosessorların ,pozisionerlərin PLS-LƏRİN və digər elemetlərin iş prinsiplərini , işə salınma metodikasını bilməli.

*Müəsənin və istehsalat proselərinin avtomatlaıdırılmasına ,mexanikləşdirilməsinə texniki tapşırıqların tərtib edilməsini ,layihələndirilməsini təmin etmək.

*İstesalatın Nöç və avtomatika sisteminə aid avadanlıqların təmiri, yenisi ilə əvəz edilməsini , sifarişlərin hazirlanmasını ,təhcizatçılardan mallarin qəbulunu yerinə yetirmək.

*Təhlükə potensialı sahələrdə açar birka sistemlərinin tətbiq edilməsi üçün təkliflərin hazirlanmasında köməklik  göstərmək.

*Texnoloji proseslərdə iştirak edən məhsulun kəmiyət , keyfiyət parametirlərində istifadə olunan NÖÇ  və avtomatika avadanlıqlarinin vaxtaşarı kalibirlənməsini Dövlət sandartlaşma orqanlarından yoxlamasını təmin etmək.

E-mail: hr@pmdagriculture.az

DEADLINE: 2017-06-30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s